Podstawowe wskaźniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł (narastająco)
31.03.2015 r. 30.06.2015 r. 31.03.2016 r. 30.06.2016 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77,85 208,07 121,09 501,02
Zysk (strata) na działalności operacyjnej – 5,44 – 12,81 – 6,23 – 50,28
Zysk (strata) brutto – 5,68 – 13,10 – 6,21 – 50,46
Zysk (strata) netto – 5,68 – 13,10 – 6,21 – 50,46
Aktywa razem 614,01 1 130,81 1 102,43 3 230,05
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44,50 68,71 58,57 126,01
Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobowiązania krótkoterminowe 44,50 68,71 58,57 126,01
Kapitał własny 569,52 1 062,09 1 043,86 3 104,04
Kapitał zakładowy 841,20 841,20 1 091,20 1 311,20
Liczba akcji/udziałów 16 824 16 824 21 824 13 112 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję