Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
– Pan Bartosz Częścik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Bartłomiej Mielcarek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
– Pan Marcin Sikora
– Pan Przemysław Szydło
– Pan Michał Kędzia
– Pan Michał Wasilewski
– Pan Bartosz Częścik
– Pan Tomasz Muchalski

 

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Pan Bartosz Częścik
Przewodniczący Rady Nadzorczej iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Bartosz Częścik jest analitykiem. Był współzarządzającym częścią portfeli inwestycyjnych funduszy z ochroną kapitału: Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji – Rynki Wschodzące SFIO, Pioneer, Zmiennej Alokacji – Rynki Europy Wschodniej SFIO, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO, Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO oraz zarządzającym funduszami funduszy lokującymi środki w luksemburskie i austriackie fundusze Pioneer Investments, to jest: Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO, Pioneer Akcji Amerykańskich FIO, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO, Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO, Pioneer Akcji Europejskich FIO oraz subfunduszami wchodzącymi w skład Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Pan Bartosz Częścik posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 390). Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne. Podczas studiów odbywał praktyki w Pekao Financial Services Sp. z o.o. oraz w Pioneer Pekao Investment Management S.A. w Departamencie Zarządzania Ryzykiem i Analiz Ilościowych. Od października 2011 roku do września 2012 roku współpracował z Departamentem Zarządzania Aktywami PTE Allianz Polska S.A.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Bartosz Częścik jest Dyrektorem Finansowym akcjonariusza emitenta – Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie – spółki dominującej względem emitenta.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Bartosz Częścik w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani też wspólnikiem spółek prawa handlowego.

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bartosz Częścik nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Bartosz Częścik nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.

6. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Bartosz Częścik nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Pan Bartosz Częścik nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Bartosz Częścik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Bartłomiej Mielcarek
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do: 28.04.2021r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Bartłomiej Mielcarek ukończył Uniwersytet Wrocławski, wydział Prawa i Administracji oraz Studia Podyplomowe Ubezpieczenia Gospodarcze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę zawodową rozpoczął w branży finansowej w Deutsche Bank, a od 2005 roku prowadził działalność gospodarczą w branży reklamowej. Współpracował przy organizacji kampanii reklamowych i promocyjnych dla takich marek jak Microsoft Xbox, Samsung, Philips, Sony. W chwili obecnej Prezes Zarządu w Solution Sp. z o.o.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Bartłomiej Mielcarek nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Bartłomiej Mielcarek w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce Solution Sp. z o.o.

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Pan Bartłomiej Mielcarek w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Pan Bartłomiej Mielcarek w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.

6. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Bartłomiej Mielcarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Bartłomiej Mielcarek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Marcin Sikora
Członek Rady Nadzorczej iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do: 28.04.2021r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Pan Marcin Sikora jest zawodowo związany z grami od 1998 roku, gdy został autorem w kultowym czasopiśmie Neo Plus, w którym przez blisko dekadę był zastępcą redaktora naczelnego. Następnie redaktor naczelny polskiej edycji miesięcznika o nowych technologiach Stuff oraz redaktor w serwisie KomputerSwiat.pl.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Marcin Sikora nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Marcin Sikora w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, ani wspólnikiem w spółkach prawa handlowego

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Pan Marcin Sikora w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Pan Marcin Sikora w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w żadnym z podmiotów wobec których wszczęta została upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja.

6. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Marcin Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

7. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Marcin Sikora nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Przemysław Szydło
Członek Rady Nadzorczej iFun4all S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do: 28.04.2021r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Politechniki Częstochowskiej na kierunku Budownictwo. Od ukończenia studiów do chwili obecnej pracownik firmy budowlanej Dombud S.A. Katowice. Prace w firmie rozpoczynał w nadzorze budowlanym, a na chwilę obecną pracownik działu marketingu, zajmuje się wyceną i kosztorysami projektów budowlanych.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta
Pan Przemysław Szydło nie prowadzi poza iFun4all S.A. działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Nie dotyczy Pana Przemysława Szydło

4. Informacja na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
Nie dotyczy Pana Przemysława Szydło

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy Pana Przemysława Szydło

6. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Nie dotyczy Pana Przemysława Szydło

7. Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy Pana Przemysława Szydło

 

Pan Michał Kędzia
Członek Rady Nadzorczej iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Michał Kędzia jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) we Wrocławiu. Od 15 lat pracuje w handlu, od 10 lat zarządza sprzedażą, a od 3 lat prowadzi działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie pracuje jako pełnomocnik zarządu – dyrektor generalny w Activa Polska Sp. z o.o. Specjalizuje się w handlu b2b z sieciami handlowymi jak Biedronka (Jeronimo Martins), Auchan, Carrefour, Selgros, Makro itp. oraz w e-commerce. Prywatnie gracz komputerowy, od 4 lat w Dota2.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Michał Kędzia nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Pan Michał Kędzia w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych ani też wspólnikiem spółek prawa handlowego.

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Kędzia nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Kędzia nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
Nie dotyczy.

6. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Michał Kędzia nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Pan Michał Kędzia nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7. Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Michał Kędzia nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Michał Wasilewski
Członek Rady Nadzorczej iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Założyciel spółki 7FIT S.A. (dawniej Triceps.pl), notowanej na rynku NewConnect. Pan Michał Wasilewski był jej prezesem przez okres 5 lat. Obecnie większościowy udziałowiec i konsultant spółki.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Michał Wasilewski nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu do dnia 13.12.2016 r. Aktualnie Pan Michał Wasilewski jest akcjonariuszem spółki 7FIT S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Wasilewski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Michał Wasilewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Michał Wasilewski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Michał Wasilewski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Pan Michał Wasilewski nie jest członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

7. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Michał Wasilewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Tomasz Muchalski
Członek Rady Nadzorczej iFun4All S.A. z siedzibą w Krakowie. Kadencja do 28.04.2021 r.

Życiorys zawodowy
1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od początku działalności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym, początkowo jako dziennikarz Parkietu, następnie założył agencję PR/IR specjalizującą się w obsłudze podmiotów rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w branży gier.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem
Nazwa spółki: Creepy Jar Spółka akcyjna. funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: 7levels spółka akcyjna funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: Tower Investments spółka akcyjna funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: Strict Minds spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcja/ wspólnik: wspólnik, prezes zarządu (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: Everest Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcja/ wspólnik: wspólnik, prezes zarządu (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: Vivid Games spółka akcyjna funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej)
Nazwa spółki: Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo akcyjna funkcja/ wspólnik: członek rady nadzorczej (do chwili obecnej)

4. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Muchalski nie został skazany za przestępstwo oszustwa. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Muchalski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

5. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Muchalski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

6. Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Pan Tomasz Muchalski nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej. Pan Tomasz Muchalski zasiada w organach nadzoru następujących spółek działających w branży gier wideo: Creepy Jar Spółka akcyjna, 7levels spółka akcyjna, Vivid Games spółka akcyjna, Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo akcyjna. Jednak z uwagi na fakt, iż emitent jako jedyny spośród wymienionych specjalizuje się w gatunku nastrojowych, niezależnych gier (indie) wykorzystujących dane ze świata rzeczywistego do modyfikacji rozgrywki, tzw. Real – World Data, zasiadanie przez Pana Tomasza Muchalskiego w organach nadzoru podmiotów działających w tej samej co emitent branży, nie będzie miało negatywnego wpływu na emitenta.

7. informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Pan Tomasz Muchalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.